Samtaleguide

Fire trin til at sætte den nye forsøgslovgivning på dagsordenen i menighedsrådet.

Med denne guide kan I blive klogere på, om mulighederne i den nye forsøgslovgivning er noget for jer. Forsøgene giver jer nogle nye muligheder på kort og lang sigt. Med henblik på at vælge den helt rigtige løsning for jer er det vigtigt, at I sætter jer godt ind i forsøgene. Her er en hjælp til at få sat forsøgene på dagsordenen.

1: Inden mødet:

I kan med fordel aftale, at fx formand/næstformand eller to andre medlemmer af menighedsrådet er tovholdere på drøftelsen af forsøgene.

 • Tovholderne skal inden mødet orientere sig på hjemmesiden http://www.forsogifolkekirken.dk og læse om forsøgene og de tilhørende forsøgsrammer.
 • Tovholderne skal desuden sikre, at punktet ”Forsøgslovgivning” sættes på dagsordenen.
 • Tovholderne skal sikre, at mødedeltagerne får infomaterialet om forsøg udsendt. Forsøgsrammerne kan downloades enkeltvis på siderne med beskrivelserne af de enkelte forsøg eller downloades samlet her: Forsøgsvilkår 2019. De kan også sendes som link til http://www.forsogifolkekirken.dk og vedhæftes dagsordenen.

2: Under mødet

Forsøgene giver mulighed for at afprøve nye arbejdsmåder. I skal på menighedsrådsmødet drøfte, om forsøgene er noget for jer. I kan bruge spørgsmålene herunder for de forsøg, I tænker er relevante for jer:

Forsøgene 1, 2 og 3 er relevante, hvis I deltager i et samarbejde eller i provstiet ønsker at afsætte midler til fælles formål. I kan drøfte:

 • Har vi et større samarbejde, og oplever vi, at administrationen er vanskelig?
 • På hvilke måder vil det være lettere for os, hvis samarbejdet bliver oprettet, så vi får mulighed for at få samarbejdets budget og regnskab adskilt fra vores kirkekasse?
 • Ønsker vi et større samarbejde som en selvstændig juridisk enhed?
 • Ønsker vi at afsætte puljer på provstiniveau til fælles formål?
 • Hvilke konsekvenser (positive og negative) vil forsøget have for os som menighedsråd?

Forsøgene 4, 5 og 6 er relevante, hvis I oplever administrative opgaver, herunder bygningsadministration og -vedligeholdelse, personaleadministration og økonomi, som tunge og hellere vil bruge tiden på kirkelige opgaver. I kan drøfte:

 • Er der opgaver og ansvar, vi ønsker at placere et andet sted?
 • I hvilket omfang ønsker vi at afgive opgaver og kompetencer?
 • Hvilken værdi kan det give os, hvis vi overgiver opgaver til eksterne aktører/provstiudvalget?
 • Hvilke konsekvenser (positive og negative) vil forsøget have for os som menighedsråd?

Forsøg 7 er relevant, hvis I ønsker at ændre den måde, I tilrettelægger arbejdet på i menighedsrådet. I kan drøfte:

 • Er der opgaver eller ansvar, vi kunne tilrettelægge på en bedre måde – og hvordan?
 • Giver de valgte enkeltposter og udvalg mening for os?
 • Vil det give mening for os at flytte rundt på kompetencer og opgaver, og hvordan vil det gøre vores arbejde lettere?
 • Hvilke konsekvenser (positive og negative) vil forsøget have for os som menighedsråd?

Forsøg 8 er relevant, hvis I vil gå sammen med andre menighedsråd om at løse kontaktpersonens opgaver. I kan drøfte:

 • På hvilke måder kunne det forbedre eller forenkle opgaven og ansvaret som kontaktperson, hvis vi gik sammen med andre menighedsråd om opgaven?
 • Hvilke muligheder er der for, at vi i lokalområdet kan finde nogen at gå sammen med om forsøget?
 • Hvilke konsekvenser (positive og negative) vil forsøget have for os som menighedsråd?

3: Drøftelse om støtte til facilitering

Under mødet skal I drøfte, om I vil søge om facilitering af forsøget indtil ministerens godkendelse. Hent ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

4: Beslutning om deltagelse

Ud fra jeres drøftelser skal I afgøre, om forsøgene er noget for jer. Det er jer som menighedsråd, der skal beslutte, om I ønsker at deltage i forsøget.

For at søge om deltagelse i forsøget skal I have besluttet det i menighedsrådet ved almindeligt stemmeflertal.

Hvis forsøget vedrører et samarbejde, som involverer provstiudvalget, skal menighedsrådet inddrage provstiudvalget. Dette gælder særligt for så vidt angår økonomidelen.