Spørgsmål og svar

Hvem deltager i forsøgene?

Her kan du se listen over forsøgsdeltagerne.

Hvornår starter forsøgene?

Se fristerne for de enkelte forsøg under forsøgsbeskrivelserne her på siden og i de enkelte forsøgsrammer.

Andre menighedsråd i provstiet vil deltage i et forsøg. Er vi forpligtet til at deltage?

Nej, menighedsråd er ikke forpligtet til at deltage i et forsøg.

Udgangspunktet for forsøg, hvor både menighedsråd og provstiudvalg deltager, er enighed mellem disse. Hvis mindst 30 pct. af provstiets menighedsråd ønsker at deltage i forsøget, er provstiudvalget dog forpligtet til at deltage. Er det tilfældet, er det nævnt i forsøgsbeskrivelserne.

Kan vi få hjælp til at gennemføre forsøget?

Ja, hvis I vurderer, at der er behov for facilitering af forsøget. I beslutter i så fald selv, hvem der skal varetage faciliteringsopgaven.

Dette gælder både for facilitering i perioden indtil kirkeministerens godkendelse af forsøg og i perioden fra kirkeministerens godkendelse, og indtil forsøget afsluttes.

I perioden frem til forsøget er godkendt af kirkeministeren, kan en facilitator understøtte processen vedr. ansøgning, rådgive og yde administrativ bistand. Der kan søges om midler til finansiering af facilitator i perioden indtil forsøgets godkendelse hos Kirkeministeriet via følgende link:

→ Ansøgningsskema – tilskud til facilitering i perioden frem til ministerens godkendelse

I den periode, forsøget løber, kan menighedsrådene ligeledes vælge at tilknytte en facilitator, som kan hjælpe med rådgivning, administrativ bistand og evt. konflikthåndtering. Udgiften hertil finansieres lokalt.

Kan man komme ud af et forsøg, man er gået i gang med?

Forsøget kan afsluttets inden forsøgsperiodens udløb, hvis de menighedsråd, der deltager i forsøget, er enige herom.

Hvis I kun er ét menighedsråd, der deltager i forsøget, så kan I til enhver tid afslutte forsøget ved et simpelt stemmeflertal.

Det betyder endvidere, at hvis I er flere menighedsråd, der i samarbejde indgår i et forsøg, kan forsøget afsluttes, hvis I alle er enige herom. Dette forudsætter, at der er et simpelt flertal i hvert af de deltagende menighedsråd for at afslutte forsøget.

Endelig betyder bestemmelsen, at når menighedsråd samarbejder med andre kirkelige myndigheder, fx provstiudvalg, stiftsøvrigheder og biskopper, kan I som menighedsråd ligeledes afslutte forsøget, hvis I er enige herom. Dette forudsætter ligeledes, at der er et simpelt flertal i hvert af jeres menighedsråd for at afslutte forsøget.

Hvis I som menighedsråd ikke længere ønsker at deltage i et forsøg, men der ikke er enighed om at afslutte forsøget, kan I ansøge kirkeministeren om, at I udtræder af forsøget.

Hvordan finder vi ud af, om forsøgene er noget for vores menighedsråd?

Sæt tid af på et menighedsrådsmøde til at gennemgå samtaleguiden. Spørgsmålene i guiden får sporet jer ind på, om der er relevante forsøg for jer.

Hvordan ansøger man?

For at deltage i et forsøg skal I udfylde forsøgsskabelonen og indsende den til Kirkeministeriet. Ansøgningen skal godkendes af Kirkeministeriet, før forsøget må iværksættes.

Hent forsøgsskabelonerne for de enkelte forsøg under forsøgsbeskrivelserne her på siden.

Hvis forsøget indebærer et samarbejde med provstiudvalget, skal forsøgsskabelonen sendes i kopi til provstiudvalget af hensyn til provstiudvalgets planlægning.

Forsøgsskabelonen udfyldes på baggrund af en konkret forsøgsramme. Den udfyldte forsøgsskabelon indsendes sammen med den pågældende forsøgsramme til Kirkeministeriet på km@km.dk. I emnefeltet skal der stå ”Forsøgsskabelon til Forsøgsramme X” I stedet for X angives det nr., som står i overskriften på forsøgsrammen.

Sammen med den udfyldte forsøgsskabelon skal der vedlægges dokumentation for menighedsrådets beslutning om at deltage i forsøget. Dette kan enten være i form af udskrift af beslutningsprotokollen eller i form af en erklæring fra menighedsrådets formand.

Tilsvarende gælder vedrørende provstiudvalgets deltagelse i forsøget.

Hvis der er tale om et allerede eksisterende samarbejde, som ønsker at deltage i forsøget, skal den nuværende samarbejdsvedtægt indsendes sammen med forsøgsskabelonen. Det vil også i dette tilfælde være menighedsrådene, der skal ansøge om deltagelse, og det vil derfor ikke være tilstrækkeligt, at ansøgningen anbefales af samarbejdets bestyrelse.

Eventuelle øvrige oplysninger om forsøget indsendes som bilag til den udfyldte forsøgsskabelon.

Forsøgsrammen, forsøgsskabelonen, eventuelle bilag samt Kirkeministeriets godkendelsesbrev udgør grundlaget for det konkrete forsøg.

Hvem kan svare på mine spørgsmål om forsøget?

Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet svarer på generelle spørgsmål om den nye lov.

Kan forsøget forlænges?

Forsøgsperioden er på 2 år. Ved forsøgsperiodens udløb kan I som menighedsråd ansøge kirkeministeren om forlængelse af forsøget. Ministeren kan forlænge forsøget med op til 2 år.

Hvad sker der ved afslutning af forsøg ?

Ministeren skal i forbindelse med udarbejdelse af forsøgsrammen tage stilling til en evt. udfasning af forsøget. Det vil sige, om der skal afsættes en periode til, at forsøgsdeltagerne skal tage hånd om evt. organisatoriske, system- og personalemæssige konsekvenser.

Hvornår er provstiudvalget forpligtet til at indgå i forsøg?

I forhold til samarbejder mellem menighedsråd og provstiudvalg er udgangspunktet, at der skal være enighed om at indgå i et samarbejde. Hvis mindst 30 pct. af menighedsrådene i et provsti ønsker at deltage i et forsøg, hvor der samarbejdes med provstiudvalget, er provstiudvalget dog forpligtet til at deltage.

Skal forsøgene evalueres?

Alle forsøg bliver evalueret af Folkekirkens Undervisnings- og Videnscenter. Menighedsrådene skal ikke selv betale for evalueringen. Hvis et forsøg forlænges, skal der udarbejdes en delevaluering og en endelig evaluering, når forsøget afsluttes. På baggrund af evalueringerne vil ministeren overveje, om lovgivningen skal ændres.